Namu apsaimniekošana
Udenssaimnieciba
Atkritumu apsaimniekošana
Apzalumošana un labiekartošana
Kapsetu apsaimniekošana
Noderiga informacija
Mana komunala saimnieciba
Jautajumi, atbildes
Sadarbibas partneri

SIA “Dzivoklu komunala saimnieciba” atvainojas visiem ABONENTIEM,

kuri 2014.gada 15. un 16.janvari veica maksajumus SIA “Dzivoklu komunala saimnieciba” kase par apsaimniekošanas un komunalajiem pakalpojumiem par 2013.gada decembra menesi.

Sakara ar izmainam pakalpojumu uzskaites sistema, parejot no latiem uz EURO, pakalpojumu uzskaites programmas aprekins nesakrita ar rekinos noradito summu un iekaseta programmas aprekinata summa (lielaka vai mazaka).

SIA „Dzivoklu komunala saimnieciba” apliecina, ka rekinos noradita summa ir pareiza. Starpiba no iekasetas summas, kas lielaka par rekina noradito summu tiks uzskaitita ka avanss, bet starpiba no iekasetas summas, kas mazaka par rekina noradito summu tiks pievienota rekinam par 2014.gada janvara menesi.

Neskaidribu gadijuma zvanit valdes loceklim J.Feldmanim, mob.talr.29124408.


SIA „Dzivoklu komunala saimnieciba” informe, ka no 2014. gada 1.februara par 2,9% palielinasies atkritumu apsaimniekošanas tarifs Iecavas novada.

Saskana ar dabas resursu nodokla likmes mainu (pec 2013.gada 6.novembra grozijumiem Dabas resursu nodokla likuma), palielinas maksa par sadzives atkritumu apglabašanu SIA „Zemgales EKO” apsaimniekotaja poligona „Grantini”, kur visus Iecavas novada savaktos sadzives atkritumus depone SIA „Dzivoklu komunala saimnieciba”.

Šo izmainu rezultata no 2014.gada 1.februara ir noteikts jauns tarifs par 1 m3 cieto sadzives atkritumu apsaimniekošanu SIA „Dzivoklu komunala saimnieciba” klientiem.

Atkritumu apsaimniekošanas maksu veido tris dalas:

  • sadzives atkritumu savakšanas un parvadašanas maksa; 
  • sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinats tarifs par sadzives atkritumu apglabašanu SIA „Zemgale Eko” atkritumu poligona „Grantini”;
  • dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabašanu.

Atkritumu apsaimniekošanas tarifa SIA „Dzivoklu komunala saimnieciba” sadzives atkritumu savakšanas un parvadašanas maksa netiek mainita.

Maksas palielinajums ir saistits ar sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinato tarifu par sadzives atkritumu apglabašanu atkritumu poligona „Grantini”, kas stajas speka 2014.gada 1.janvari. 

Maksa par viena konteinera izvešanas reizi:

 

 

Lidzšineja maksa /LVL ar PVN/

Jauna maksa /LVL ar PVN/

Jauna maksa /EUR ar PVN/

Konteinera 0.24 m3 izvešanas maksa

2,23

2,29

3,27

Konteinera 0.36 m3 izvešanas maksa

 

3,34

 

3,44

 

4,90

Konteinera 0,66 m3 izvešanas maksa

6,13

6,31

8,98

Konteinera 0,9 m3 izvešanas maksa

8,36

8,60

12,25

Konteinera 1,0 m3 izvešanas maksa

9,29

9,56

13,60

Konteinera 1,1 m3 izvešanas maksa

10,22

10,52

14,96


Daudzdzivoklu maju iedzivotajiem ikmeneša maksa par atkritumiem palielinasies aptuveni par tris santimiem, bet tas var mainities atkariba no majas kopejo izvesto atkritumu daudzuma un dzivokli deklareto cilveku skaita.