Namu apsaimniekošana
Ūdenssaimniecība
Atkritumu apsaimniekošana
Apzaļumošana un labiekārtošana
Kapsētu apsaimniekošana
Noderīga informācija
Mana komunālā saimniecība
Jautājumi, atbildes
Sadarbības partneri

 


 

UZSĀKTA PROJEKTA “ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA IECAVĀ, 2.KĀRTA” REALIZĀCIJA

 

        SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” 2017.gadā ir sagatavojusi un iesniegusi Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, 2.kārta”. 2017.gada 28.novembrī ir noslēgts līgums par projekta ar identifikācijas numuru Nr. 5.3.1.0/17/I/016 realizāciju.

 

         Projekta mērķi ir kvalitatīvas un mūsdienīgas dzīves vides nodrošināšana, kas tiks sasniegta, realizējot notekūdeņu savākšanas tīklu paplašināšanu, vides piesārņojuma samazināšana Iecavas aglomerācijā, kā arī visu Iecavas aglomerācijas iedzīvotāju radīto notekūdeņu savākšana un nogādāšana uz atbilstošu attīrīšanas vietu.

 

      Projekta ietvaros ir paredzēts izbūvēt aptuveni 11 km jaunus kanalizācijas tīklus un 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacija. Jaunie kanalizācijas tīkli nodrošinās drošu, centralizētu notekūdeņu novadīšanu 1833 Iecavas iedzīvotājiem. No kopējām izmaksām 1 874 760,00 EUR būs Eiropas Savienības līdzfinansējums. Visu kanalizācijas tīklu izbūve paredzēta 2018. un 2019. gadā.

 

       2018.gada 13.februārī SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” tika saņemti divi būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību darbu piedāvājumi, bet 2018.gada 19.februārī tika saņemti pieci projektā paredzēto būvdarbu piedāvājumi. Šobrīd iepirkumu komisijas veic saņemto piedāvājumu vērtēšanu un atbilstošāko pretendentu izvēli. 2018.gada martā ir plānots noslēgt līgumus ar uzvarējušajiem pretendentiem un jau šogad veikt lielu daļu kanalizācijas sistēmas paplašināšanas darbus Iecavā.

2018-02-27

 


SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” atvainojas visiem ABONENTIEM,

kuri 2014.gada 15. un 16.janvarī veica maksājumus SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” kasē par apsaimniekošanas un komunālajiem pakalpojumiem par 2013.gada decembra menesi.

Sakarā ar izmaiņām pakalpojumu uzskaites sistēmā, pārejot no latiem uz EURO, pakalpojumu uzskaites programmas aprēķins nesakrita ar rēķinos norādīto summu un iekasēta programmas aprēķinātā summa (lielāka vai mazāka).

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” apliecina, ka rēķinos norādītā summa ir pareiza. Starpiba no iekasētās summas, kas lielāka par rēķinā norādīto summu tiks uzskaitīta kā avanss, bet starpība no iekasētās summas, kas mazāka par rēķinā norādīto summu tiks pievienota rēķinam par 2014.gada janvāra mēnesi.

Neskaidrību gadījumā zvanīt valdes loceklim J.Feldmanim, mob.tālr.29124408.


SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” informē, ka no 2014. gada 1.februāra par 2,9% palielināsies atkritumu apsaimniekošanas tarifs Iecavas novadā.

Saskaņā ar dabas resursu nodokļa likmes maiņu (pēc 2013.gada 6.novembra grozījumiem Dabas resursu nodokla likuma), palielinās maksa par sadzīves atkritumu apglabāšanu SIA „Zemgales EKO” apsaimniekotajā poligonā „Grantiņi”, kur visus Iecavas novada savāktos sadzīves atkritumus deponē SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”.

Šo izmaiņu rezultātā no 2014.gada 1.februāra ir noteikts jauns tarifs par 1 m3 cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” klientiem.

Atkritumu apsaimniekošanas maksu veido tris daļas:

  • sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas maksa; 
  • sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināts tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu SIA „Zemgale Eko” atkritumu poligonā „Grantiņi”;
  • dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu.

Atkritumu apsaimniekošanas tarifa SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas maksa netiek mainīta.

Maksas palielinājums ir saistīts ar sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprināto tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā „Grantiņi”, kas stājas spēkā 2014.gada 1.janvarī. 

Maksa par viena konteinera izvešanas reizi:

 

 

Līdzšinējā maksa /LVL ar PVN/

Jaunā maksa /LVL ar PVN/

Jaunā maksa /EUR ar PVN/

Konteinera 0.24 m3 izvešanas maksa

2,23

2,29

3,27

Konteinera 0.36 m3 izvešanas maksa

 

3,34

 

3,44

 

4,90

Konteinera 0,66 m3 izvešanas maksa

6,13

6,31

8,98

Konteinera 0,9 m3 izvešanas maksa

8,36

8,60

12,25

Konteinera 1,0 m3 izvešanas maksa

9,29

9,56

13,60

Konteinera 1,1 m3 izvešanas maksa

10,22

10,52

14,96


Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ikmeneša maksa par atkritumiem palielināsies aptuveni par trīs santīmiem, bet tas var mainīties atkarībā no mājas kopējo izvesto atkritumu daudzuma un dzīvoklī deklarēto cilvēku skaita.