Namu apsaimniekošana
Ūdenssaimniecība
Atkritumu apsaimniekošana
Apzaļumošana un labiekārtošana
Kapsētu apsaimniekošana
Noderīga informācija
Mana komunālā saimniecība
Jautājumi, atbildes
Sadarbības partneri

IepirkumiSIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība”, Reģ. Nr. 43603016206, Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumu Nr.160 darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi" noteikto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros izsludina iepirkuma procedūru „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Tirgus ielā 9, Iecavā”, ID Nr. DzKS 2018/5.

Piegādātājiem piedāvājumus jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2018.gada 21.jūnijam, plkst. 10:00, augšupielādējot EIS e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv .

Kontaktpersona: Valdes loceklis Jānis Feldmanis, tālr.nr.: 29124408, e-pasts: udenss@apollo.lv.

Nolikums

Arhitektūras sadaļa

Apkures un ventilācijas sadaļa

Darbu organizēšanas projekts

Ūdensapgādes un kanalizācijas sadaļa

Tehniskās apsekošanas atzinums

Energoaudita pārskats

Būvdarbu apjomi

2018-05-24


SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība”, Reģ. Nr. 43603016206, Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumu Nr.160 darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi" noteikto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros izsludina iepirkuma procedūru „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Sila ielā 12, Iecavā”, ID Nr. DzKS 2018/4.

Piegādātājiem piedāvājumus jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2018.gada 20.jūnijam, plkst. 10:00, augšupielādējot EIS e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv .

Kontaktpersona: Valdes loceklis Jānis Feldmanis, tālr.nr.: 29124408, e-pasts: udenss@apollo.lv.

Nolikums

Energoaudita pārskats

Arhitektūras sadaļa

Darbu organizēšanas projekts

Apkures un ventilācijas sadaļa

Tehniskās apsekošanas atzinums

Būvdarbu apjomi

2018-05-21


SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība”, Reģ. Nr. 43603016206, Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumu Nr.160 darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi" noteikto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros izsludina iepirkuma procedūru „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Sila ielā 8, Iecavā”, ID Nr. DzKS 2018/3.

Piegādātājiem piedāvājumus jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2018.gada 31.maijam, plkst. 10:00, augšupielādējot EIS e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv .

Kontaktpersona: Valdes loceklis Jānis Feldmanis, tālr.nr.: 29124408, e-pasts: udenss@apollo.lv

 Nolikums

 Arhitektūras sadaļa

 Apkures un ventilācijas sadaļa

 Būvdarbu apjomi

Darbu organizēšanas projekts

Energoaudita pārskats

Tehniskās apsekošanas atzinums

Zibens aizsardzības sadaļas

2018-05-10Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” paziņo, ka rīkotajā iepirkuma  procedūrā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, II kārta” (identifikācijas Nr. DzKS 2018/1), pēc  2018.gada 9.marta iepirkumu komisijas sēdes, par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas Personu apvienībai „Būvuzņēmēju apvienība - Kvintets M” (SIA „Būvuzņēmēju apvienība”, reģ.Nr.40103723794 un SIA „Kvintets M”, reģ.Nr. 43603027515) ar cenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 3 266 525,61.


2018-03-09


Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” paziņo, ka rīkotajā iepirkuma  procedūrā „Inženiertehniskā uzraudzība projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, II kārta” ietvaros” (identifikācijas Nr. DzKS 2018/2), pēc  2018.gada 9.marta iepirkumu komisijas sēdes, par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas Personu apvienībai „Eirokonsultantu nams – TEAM Projektu Valdymas” (SIA „Eirokonsultantu nams”, reģ.Nr.40003572185; UAB „TEAM Projektu Valdymas”, reģ.Nr.300006426) ar cenu bez pievienotās vērtības nodokļa EUR 72 100,00.

2018-03-09


SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība”, Reģ. Nr. 43603016206, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa (SAM) "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" ietvaros izsludina iepirkuma procedūru     būvuzraudzības līgumam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, II kārta”, ID Nr. DzKS 2018/2.

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 13.februārim, plkst. 10:00, Ed. Virzas ielā 21a, Iecavā, Iecavas novadā, LV 3913, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Kontaktpersona: Valdes loceklis Jānis Feldmanis, tālr.nr.: 29124408, e-pasts: udenss@apollo.lv.

Nolikums_BŪVUZRAUDZĪBA 

A_pielikums_Tehniskā specifikācija

Atbildes uz jautājumiem_1

2018-01-12


Paziņojums par grozījumiem iepirkuma procedūras nolikumā

SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība”, Reģ. Nr. 43603016206, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa (SAM) "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" ietvaros izsludinātajā  iepirkuma procedūrā būvdarbu līgumam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā, II kārta”, ID Nr. DzKS 2018/1, ir veikusi grozījumus iepirkuma procedūras Nolikumā.

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 19.februārim, plkst. 09:00, Ed. Virzas ielā 21a, Iecavā, Iecavas novadā, LV 3913, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

Kontaktpersona: Valdes loceklis Jānis Feldmanis, tālr.nr.: 29124408, e-pasts: udenss@apollo.lv.

Nolikuma grozījumi_BŪVDARBI

Atbildes uz jautājumiem_4

Precizēts_D8_pielikums_Finanšu_piedāvājums

Atbilde uz jautājumu_5

Atbildes uz jautājumiem_6

Atbildes uz jautājumiem_7

 Atbilde uz jautājumu_8

 

 

 

2018-02-02