Namu apsaimniekošana
Udenssaimnieciba
Atkritumu apsaimniekošana
Apzalumošana un labiekartošana
Kapsetu apsaimniekošana
Noderiga informacija
Mana komunala saimnieciba
Jautajumi, atbildes
Sadarbibas partneri

Iepirkumi

 

                       SIA "Dzivoklu komunala saimnieciba", Reg. Nr. 43603016206, projekta “Udenssaimniecibas pakalpojumu attistiba Iecavas novada II karta” ietvaros,pazino, ka iepirkuma proceduras „Projektešanas darbu veikšana un autoruzraudziba projekta “Udenssaimniecibas pakalpojumu attistiba Iecavas novada II karta” ietvaros”, ID Nr. DzKS/2015/KF-1 pec 2016. gada 17. februara iepirkumu komisijas sedes, par uzvaretaju ir atzits un liguma slegšanas tiesibas pieškirtas pretendentam SIA “BaltLine Globe” ar piedavato ligumcenu 57 262,00 EUR bez PVN.

2016-02-19


 

  


SIA "Dzivoklu komunala saimnieciba", Reg. Nr. 43603016206,
 projekta “Udenssaimniecibas pakalpojumu attistiba Iecavas novada II karta” ietvaros, izsludina iepirkuma proceduru „Projektešanas darbu veikšana un autoruzraudziba projekta “Udenssaimniecibas pakalpojumu attistiba Iecavas novada II karta” ietvaros”,
ID Nr. DzKS/2015/KF-1.
Iepirkuma proceduras nolikumu iespejams sanemt nosutot aizpilditu
Ieintereseta piegadataja kontaktinformacijas veidlapu uz e-pastu: udenss@apollo.lv.
Piegadataji piedavajumus var iesniegt lidz 2016.gada 18.janvarim, plkst. 9:00 Ed.Virzas iela 21a, Iecavas novada, Iecava, LV-3913, piedavajumus iesniedzot personigi vai atsutot pa pastu.
Kontaktpersona: valdes loceklis Janis Feldmanis, talr.nr.: 29124408, faksa nr.: 63963955,
    e-pasts: udenss@apollo.lv. 

Ieintereseta piegadataja kontaktinformacijas veidlapa

 

2015-12-18SIA „Dzivoklu komunala saimnieciba”

reg. Nr.43603016206, Edvarta Virzas iela 21a, Iecava, Iecavas novads,

izsludina iepirkumu

 „Daudzdzivoklu dzivojamas ekas vienkaršota renovacija Skolas iela 1, Iecava

projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/088 (ERAF)

 „Daudzdzivoklu dzivojamas ekas Skolas iela 1, Iecava energoefektivitates paaugstinašanas pasakumi” ietvaros.

 (identifikacijas Nr. DzKS 2014/02/ERAF)

Ar iepirkuma proceduras nolikumu un veicamo darbu apjomu var iepazities un sanemt elektroniski – interneta, Iecavas novada pašvaldibas majas lapas www.iecava.lv pašvaldibas kapitalsabiedribas SIA „Dzivoklu komunala saimnieciba” informacijas sadala lidz 17.02.2014. plkst.16:00.

Piedavajuma iesniegšanas terminš tiek noteikts 2014.gada 17.februaris plkst.16:00.

Kontaktinformacija: Janis Feldmanis, SIA „Dzivoklu komunala saimnieciba” valdes loceklis, mob. Talr. 29124408, talrunis 63942938, fakss 63963955
SIA „Dzivoklu komunala saimnieciba”

reg. Nr.43603016206, Edvarta Virzas iela 21a, Iecava, Iecavas novads,

izsludina iepirkumu

 „Daudzdzivoklu dzivojamas ekas vienkaršota renovacija Darza iela 4, Iecava

projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/13/10/160 (ERAF)

 „Daudzdzivoklu dzivojamas ekas Darza iela 4, Iecava energoefektivitates paaugstinašanas pasakumi” ietvaros.

 (identifikacijas Nr. DzKS 2014/01/ERAF)

Ar iepirkuma proceduras nolikumu un veicamo darbu apjomu var iepazities un sanemt elektroniski – interneta, Iecavas novada pašvaldibas majas lapas www.iecava.lv pašvaldibas kapitalsabiedribas SIA „Dzivoklu komunala saimnieciba” informacijas sadala lidz 17.02.2014. plkst.14:00.

Piedavajuma iesniegšanas terminš tiek noteikts 2014.gada 17.februaris plkst.14:00.

Kontaktinformacija: Janis Feldmanis, SIA „Dzivoklu komunala saimnieciba” valdes loceklis, mob. Talr. 29124408, talrunis 63942938, fakss 63963955