Namu apsaimniekošana
Ūdenssaimniecība
Atkritumu apsaimniekošana
Apzaļumošana un labiekārtošana
Kapsētu apsaimniekošana
Noderīga informācija
Mana komunālā saimniecība
Jautājumi, atbildes
Sadarbības partneri
Privātuma politika

Noderīga informācija

 
 

 

Instrukcija WEB kabinetam

  1. Piereģistrēt e-pasta adresi, zvanot klientu apkalpošanas speciālistei pa  tālr.: +371 63942800 vai rakstot uz e-pasta adresi rekini@iecavasdzks.lv;
  2. Pēc WEB kabineta piekļuves paroles saņemšanas, doties uz mājaslapas www.iecavasdzks.lv sadaļu “Mana komunālā saimniecība”;
  3. Sadaļā “Mana komunālā saimniecība” ievadīt e-pasta adresi un WEB kabineta piekļuves paroli;
  4. Paroli iespējams nomainīt sadaļā “Profils”.   
2021-02-16 

LIKUMI

Pienamšanas datums

Speka stašanas datums

Tiesibu akta veids

Tiesibu akta Nr.

Nosaukums

04.06.2009

01.01.2010 

Likums

-

Dzivojamo maju parvaldišanas likums

28.10.2010

01.01.2011

Likums 

-

Dzivokla ipašuma likums

16.02.1993

01.04.1993

Likums

-

Par dzivojamo telpu iri

06.12.2001

01.01.2002

Likums 

-

Par palidzibu dzivokla jautajumu risinašana

12.06.1997

16.07.1997 

Likums 

-

Par socialajiem dzivokliem un socialajam dzivojamam majam 

21.06.1995

25.07.1995

Likums

-

Par valsts un pašvaldibu dzivojamo maju privatizaciju

05.02.1998

10.03.1998 

Likums

-

Kooperativo sabiedribu likums

06.12.2012

09.01.2013

Likums

-

Eku energoefektivitates likums

04.06.1997

01.01.1998

Likums

-

Par nekustama ipašuma nodokli

20.06.2002

01.07.2003

Likums

-

Dzivesvietas deklarešanas likums

23.03.2000

20.04.2000

Likums

-

Fizisko personu datu aizsardzibas likums

21.06.1995

25.07.1995

Likums

-

Par valsts un pašvaldibu dzivojamo maju privatizaciju

13.04.2000

01.01.2002

Likums

-

Komerclikums

03.09.1998

06.10.1998

Likums

-

Energetikas likums

10.08.1995

13.09.1995

Likums

-

Buvniecibas likums

19.10.2000

01.06.2001

Likums

-

Likums "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"

18.03.1999

15.04.1999

Likums

-

Pateretaju tiesibu aizsardzibas likums

27.09.2007

01.01.2008

Likums

 

Iesniegumu likums

24.09.1998

27.10.1998

Likums

 

Par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu

MK NOTEIKUMI

Pienamšanas datums

Speka stašanas datums

Tiesibu akta veids

Tiesibu akta Nr.

Nosaukums

20.06.2006

28.06.2006

MK noteikumi

495

Likuma "Par nekustama ipašuma nodokli" normu piemerošanas kartiba

15.01.2008

19.01.2008 

MK noteikumi 

28

Noteikumi par darbibas programmas "Infrastruktura un pakalpojumi" papildinajuma 3.4.4.2.aktivitati "Socialo dzivojamo maju siltumnoturibas uzlabošanas pasakumi"

05.02.2008

20.02.2008

MK noteikumi

59

Noteikumi par valsts budžeta lidzfinansejuma apmeru un ta pieškiršanas kartibu energoefektivitates pasakumiem dzivojamas majas

10.02.2009

05.03.2009 

MK noteikumi 

138

Noteikumi par darbibas programmas "Infrastruktura un pakalpojumi" papildinajuma 3.4.4.1.aktivitati "Daudzdzivoklu maju siltumnoturibas uzlabošanas pasakumi"

25.03.2008

29.03.2008 

MK noteikumi 

205 

Kartiba, kada personai ir tiesibas bez atlidzibas sanemt pašvaldibas dzivokli, ja personai personiskaja ipašuma bijusi maja nojaukta sakara ar zemesgabala atnemsanu valsts vai sabiedriskajam vajadzibam un ka kompensacija par atsavinato ipašumu pieškirts dzivoklis no valsts vai sabiedriska dzivoklu fonda

30.06.1998

04.07.1998

MK noteikumi 

233 

Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas (gimenes) tiesibas iret socialo dzivokli, un dzivokla kopejas platibas normam

05.04.2005

15.04.2005 

MK noteikumi 

237 

Kartiba, kada pašvaldibam pieškiramas valsts merkdotacijas dzivokla jautajumu risinašanai 

28.08.2007

05.09.2007

MK noteikumi 

595 

Kartiba, kada valsts piedalas dzivojamas telpas atbrivošanas pabalsta finansialaja nodrošinašana

03.11.2009 

07.11.2009 

MK noteikumi 

1253

Noteikumi par valsts palidzibu dzivojamas telpas iegadei vai buvniecibai

29.08.2006

02.09.2006

MK noteikumi  

711

Kartiba, kada pašvaldibas izvelas piedavajumus un sledz ligumus par dzivojamas majas vai dzivojamas telpas nomu

12.12.2006

16.12.2006 

MK noteikumi  

999 

Kartiba, kada dzivojamas telpas irnieks un iziretajs norekinas ar pakalpojumu sniedzeju par pakalpojumiem, kas saistiti ar dzivojamas telpas lietošanu 

09.12.2008

19.12.2008 

MK noteikumi  

1013 

Kartiba, kada dzivokla ipašnieks daudzdzivoklu dzivojama maja norekinas par pakalpojumiem, kas saistiti ar dzivokla ipašuma lietošanu

09.12.2008 

18.12.2008 

MK noteikumi  

1014

Kartiba, kada aprekinama maksa par dzivojamas majas parvaldišanu un apsaimniekošanu 

15.12.2009

22.12.2009

MK noteikumi

1426

Majoklu attistibas konsultativas padomes nolikums

29.05.2009

29.05.2009

MK rikojums

353

Par Buvniecibas, energetikas un majoklu valsts agenturas likvidaciju

17.11.2009

28.11.2009

MK noteikumi

1332

Noteikumi par darbibas programmas "Infrastruktura un pakalpojumi" papildinajuma 3.4.4.2.aktivitates "Socialo dzivojamo maju siltumnoturibas uzlabošanas pasakumi" projektu iesniegumu atlases otro un turpmakajam kartam

28.09.2010

02.10.2010

MK noteikumi

906

Dzivojamas majas sanitaras apkopes noteikumi

28.09.2010

02.10.2010

MK noteikumi

907

Dzivojamas majas, taja esošo iekartu un komunikaciju apsekošanas, tehniskas apkopes un karteja remonta noteikumi

28.09.2010 

02.10.2010 

MK noteikumi 

905 

Kartiba, kada tiek planotas un organizetas ar dzivojamas majas renovaciju un rekonstrukciju saistitas darbibas 

28.09.2010 

02.10.2010 

MK noteikumi 

908 

Majas lietas vešanas un aktualizešanas noteikumi 

03.05.2011

18.05.2011

MK noteikumi

343

Dzivojamo maju parvaldnieku registra vešanas un aktualizešanas noteikumi

15.04.2011

20.04.2011

MK noteikumi

272

Noteikumi par darbibas programmas "Infrastruktura un pakalpojumi" papildinajuma 3.4.4.1.aktivitates "Daudzdzivoklu maju siltumnoturibas uzlabošanas pasakumi" devito projektu iesniegumu atlases kartu

 09.07.2013

 19.07.2013.

 MK noteikumi

382

Noteikumi par neatkarigiem ekspertiem eku energoefektivitates joma

09.07.2013

19.07.2013

MK noteikumi

383

Noteikumi par eku energosertifikaciju

25.06.2013

11.07.2013

MK noteikumi

348

Ekas energoefektivitates aprekina metode

03.05.2011

18.05.2011

MK noteikumi

343

Dzivojamo maju parvaldnieku registra vešanas un aktualizešanas noteikumi

22.11.2011

25.01.2011

MK noteikumi

891

Noteikumi par valsts statistikas parskatu par pašvaldibu palidzibu dzivokla jautajumu risinašana

02.03.2010

06.03.2010

MK noteikumi

195

Liftu drošibas un tehniskas uzraudzibas noteikumi

04.04.2006

12.04.2006

MK noteikumi

266

Labturibas prasibas majas (istabas) dzivnieku turešanai ...

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Pienamšanas datums

Speka stašanas datums

Tiesibu akta veids

Tiesibu akta Nr.

Nosaukums

15.05.2012

09.07.2012

Saistošie noteikumi

6

Iecavas novada centralizeto udensapgades un kanalizaciju sistemu lietošanas un aizsardzibas noteikumi

13.09.2011

13.09.2011

Saistošie noteikumi

17

Par sadzives atkritumu apsaimniekošanu Iecavas novada

08.03.2011

08.03.2011

Saistošie noteikumi

5

Par kapsetu apsaimniekošanu